تماس با ما

تعداد بازدید:۲۸۷۴

کارگروه راهبری مدیریت سبز:

آدرس ایمیل: greenmanagement@msrt.ir

آدرس ایمیل: energygroup.nezarat@gmail.com

شماره تماس:

82233345   مدیر کارگروه: جناب آقای مهندس منفرد

۸۲۲۳۳۳۵۲   کارشناس ارشد کارگروه: سرکار خانم مهندس حسنی علوی

۸۲۲۳۳۳۳۷   کارشناس کارگروه: 

۸۲۲۳۳۱۴۵   کارشناس کارگروه:سرکار خانم مهندس رهنما

شماره فکس:۸۲۲۳۳۳۹۶