مناطق دهگانه عمرانی

تعداد بازدید:۳۳۸۱

اهداف:
مناطق عمرانی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی زیر نظر اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت مدیریت مدیر کل به عنوان دبیر عمرانی مناطق ۱۰ گانه و با هدف آموزش نیروهای فنی، ساماندهی، نظارت و ارتقا طرح کیفی فعالیت‌های ساخت و ساز دانشگاه‌ها و مراکزپژوهشی وابسته به وزارت متبوع و بهره گیری از پتانسیل‌های موجود در دفاتر فنی دانشگاه‌ها و مر اکز پژوهشی، استفاده از خرد جمعی، ارتقای دانش فنی، حقوقی و مالی مدیریت طرح‌های عمرانی در سطح کشور، همچنین نظارت بر اجرای دقیق ضوابط، مقررات، آئین نامه‌ها و دستور العملهای عمرانی با تاکید بر قانون هیأتهای أمنا و رعایت، استقلال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی تشکیل و فعالیت می‌نماید.

ساختار دبیرخانه عمرانی هر منطقه:
پس از تشکیل دبیر خانه منطقه در محل حوزه عمرانی دانشگاه متولی، فضای مورد نیاز برای استقرار دبیر خانه منطقه، شامل اتاق دبیر، اتاق کارشناس، فضای بایگانی اسناد و اتاق جلسات کمیته نظارت و سایر موارد با استفاده از امکانات کالبدی موجود بوسیله تأمین می‌شود.
ساختار دبیرخانه هر منطقه عمرانی، به شرح ذیل می‌باشند:
الف – دبیر عمرانی منطقه
ب-جانشین عمرانی منطقه (درصورت نیاز)
ج- شورای مدیران عمرانی منطقه
د – کمیته نظارت و ارزیابی
ه-کارشناس امور عمرانی منطقه
نمودار سازمانی دبیرخانه عمرانی به شرح ذیل می‌باشد:

شرح وظایف دبیران عمرانی مناطق ۱۰ گانه:
- پیگیری و اجرای بخشنامه‌ها وسیاستهای ابلاغی وزارت متبوع
- شرکت در جلسات هماهنگی بین مناطق در اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی حوزه ستادی وزارت علوم
- تسهیل و تسریع ارتباط بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منطقه در امور عمرانی
- معرفی اعضای کمیته نظارت عمرانی منطقه به اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت متبوع و تشکیل و مدیریت آن
- تشکیل جلسات شورای مدیران عمرانی منطقه
- دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیأت علمی برای ارائه آموزش‌های تکمیلی در منطقه
- هماهنگی جهت انجام بازدیدهای دوره‌ای از پروژه‌های عمرانی در حال احداث در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه از طریق کمیته نظارت و انجام نظارت عالیه بر آنها بر اساس آئین نامه‌های مصوب
- انجام مأموریت‌های محوله و ارائه گزارشات مورد نیاز به اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم

کمیته نظارت:
در مناطق عمرانی، کمیته نظارت و ارزیابی زیر نظر دبیر عمرانی منطقه و با هماهنگی اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت متبوع تشکیل می‌شود. افراد پیشنهادی برای عضویت در کمیته نظارت باید دارای تحصیلات کارشناسی و یا بالاتر، مرتبط با حوزه‌های ساختمان و تأسیسات و حداقل ۱۰ سال سابقه اجرایی باشند. که در صورت استفاده از اعضای هیأت علمی باید دو سال سابقه مسئولیت اجرایی فنی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را داشته باشند. ترجیحاً افراد مورد نظر از میان اعضای خبره و با سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف عمرانی و از بین دانشگاه‌های مستقر در منطقه انتخاب خواهند شد.