معرفی مدیر کل

تعداد بازدید:۲۳۷۵
معرفی مدیر کل

دکتر جمشید اسماعیلی

دکتری عمران سازه

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی