شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۸۳۲

- نظارت بر اجرای طرح های مصوب ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و تزئیناتی طبق مقررات مربوط و تهیه گزارشات لازم با همکاری مجریان طرح ها؛
- همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در مورد انتخاب پیمانکاران مطابق مقررات با همکاری مجریان طرح ها؛
- فراهم آوردن امکانات در جهت انعقاد قرارداد مجریان با پیمانکاران و پیشرفت اجرای طرح های مصوب؛
- بررسی صورت وضعیت‌های ارائه شده و تهیه گزارشات لازم در این مورد؛
- رسیدگی به اختلافات دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با مقاطعه کاران و مهندسین مشاور؛
- بررسی و بازدید از طرح های نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه گزارشات لازم؛
- تهیه گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری؛
- کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و پیگیری‌های لازم به منظور توسعه و گسترش فضای کالبدی آنها؛
- شرکت در جلسات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های تنظیم شده در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج؛
- انجام کلیه امور فنی، اجرایی طرح هایی که قانوناً اجرای آنها بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد؛
- جمع آوری و همکاری در تدوین آیین نامه‌ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرح های عمرانی و ارائه آنها به دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری بر حسب نیاز؛
- همکاری با مجریان طرح ها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه طرح های پیش بینی شده؛
- همکاری در بررسی طرح های کالبدی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تطبیق آنها با طرح های جامع آموزشی مربوط؛
- بررسی طرح های تنظیمی ارائه شده از طرف دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و تشخیص اولویت آنها؛
- بررسی نظارت بر محاسبات مقدماتی پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور جهت عقد قرارداد به دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری ارائه می شود با همکاری مجریان طرح ها؛
- بررسی و تصویب پروژه های که توسط مهندسین مشاور راسا تهیه می شود با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی؛
- کنترل انجام محاسبات فنی جهت کلیه کارهای ساختمانی، تاسیساتی، تعمیراتی، مرمت و مقاوم سازی؛
- برقراری ارتباط با سازمان های ذیربط به منظور تهیه نقشه های ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز؛
- تهیه نقشه های ساختمانی و شبکه تاسیساتی موجود دانشگاه ها در صورت ضرورت؛
- نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی؛
- تهیه و تنظیم برنامه ها و طرح‌های عمرانی در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه سنواتی کشور؛
- شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط به تصویب مراحل مختلف انجام فعالیت‌های مربوط به طرحها؛
- شرکت در جلسات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های تنظیم شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.