قابل توجه کلیه دانشگاهها، پارکها و مراکز پژوهشی(فرم 50 درصد آموزشی و پژوهشی)

۲۹ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۳۲۴۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۹
پیرو نامه ارسالی شماره 6/61/7660 مورخ 1394/1/24 در خصوص تکمیل فرم برای پروژه های مرتبط با دو طرح «کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی که 50% اعتبار آنها از سایر منابع تامین شده باشد» و « کمک به تک...
پیرو نامه ارسالی شماره 6/61/7660 مورخ 1394/1/24 در خصوص تکمیل فرم برای پروژه های مرتبط با دو طرح «کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی که 50% اعتبار آنها از سایر منابع تامین شده باشد» و « کمک به تکمیل فضاهای پژوهشی که 50% اعتبار آنها از سایر منابع تامین شده باشد» ، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات پروژه ای مذکور را طبق فرمهای پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1394/3/31  به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی ارسال نمایند.

متن نامه 50 درصدی.JPG

فرم 50 درصد آموزشی.doc

فرم 50 درصد پژوهشی.doc