افتتاح آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه-اسفند ۱۳۹۷

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۸