افتتاح آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه-اسفند ۱۳۹۷