بازدید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از پروژه های عمرانی دانشگاه اراک-بهمن ماه ۱۳۹۷