شرکت در گردهمایی مدیران عمرانی منطقه ۹ و بازدید از پروژههای عمرانی مجتمع آموزش عالی گناباد- دی۱۳۹۷